2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565

7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำคณะครูแผนกวิชาต่าง ๆ ร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2567

นายภัทธาวุธ โพธา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

🌎 กระทรวงศึกษาธิการ
🌎 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
🌎 สำนักอำนวยการ
🌎 สำนักความร่วมมือ
🌎 สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
🌎 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
🌎 สำนักวิจัยและพัฒนากาอาชีวศึกษา
🌎 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
🌎 ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
🌎 จังหวัดกำแพงเพชร

🌎 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
🌎 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

🌎 ศธ.02 ออนไลน์
🌎 สมัครเรียนออนไลน์
🌎 IDPlan Online
🌎 R-Training.net
🌎 training.r-hrd
🌎 Kppoly Student Care
🌎 ระบบติดตามผู้เรียน

3
2
1
4
previous arrow
next arrow
Shadow