วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำสิ่งประดิษฐ์ฯ ตัวแทนภาคเหนือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด ด้วยโปรแกรมการเรียนการสอน ENLIS ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายภัทธาวุธ โพธา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

🌎 กระทรวงศึกษาธิการ
🌎 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
🌎 สำนักอำนวยการ
🌎 สำนักความร่วมมือ
🌎 สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
🌎 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
🌎 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
🌎 สำนักวิจัยและพัฒนากาอาชีวศึกษา
🌎 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
🌎 ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
🌎 จังหวัดกำแพงเพชร

🌎 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
🌎 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
🌎 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

🌎 ศธ.02 ออนไลน์
🌎 สมัครเรียนออนไลน์
🌎 IDPlan Online
🌎 R-Training.net
🌎 training.r-hrd
🌎 Kppoly Student Care
🌎 ระบบติดตามผู้เรียน

3
2
1
4
previous arrow
next arrow
Shadow