ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่สังคม

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที 1 ส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทำงานในยุคดิจิทัล และมีความสามารถในงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

พันธกิจที 2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย ทันสมัย หลักสูตรนอกระบบแบบมีชั้นเรียนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม รูปแบบการเรียนการสอนภาคสมทบและแบบเทียบโอนประสบการณ์สะสมหน่วยกิต การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพมีทักษะเป็นผู้ประกอบการตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีวศึกษา และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พันธกิจที 3 เสริมสร้างคุณภาพครู บุคลากร ผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที 5 บริการประชาชน โดยการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Re – skill, Up – skill, New – skill สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และทะนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปรัชญา

มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำทักษะ   สู่อาชีพ

อัตลักษณ์

ทักษะดี   มีน้ำใจ   บริการสังคม

เอกลักษณ์

ใส่ใจผู้เรียน   บริการชุมชน สร้างคน  สร้างอาชีพ

ค่านิยม

วิทยาลัยคนใจงาม   สร้างความมีส่วนร่วม   แหล่งรวมมืออาชีพ