ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีบุคลากรทั้งสิ้น 64 คน
ข้าราชการ
   1.  ผู้บริหาร

   2.  ข้าราชการครู

3 คน

14 คน
พนักงานราชการ
   1. ทำหน้าที่สอน 

11 คน
ลูกจ้างชั่วคราว
   1. ทำหน้าที่สอน

   2. ทั่วไป/สนับสนุน

12  คน

24  คน