งานพัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสมฤดี  บรรจง
รองหัวหน้างานพัสดุ

นางนันทิยา  แสนสุวรรณ
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายกฤษณรักษ์  อินทนุ
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางปุณยนุช  โพธิ์อ่วม
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายจิระพงศ์  ศุกกรีรักษ์
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวสุพรรณี  ทองอินทร์
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวสุวรรณา  ตันเต
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายมานู  มาเจริญ
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายณฐพงศ์  ขุนพิทักษ์
พนักงานขับรถ

นางสาววนิดา  พงษ์เม่น
เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเสาวลักษณ์  สายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งาน