ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายมาดี ศรีชา ปี 2537 – 2540
2 นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง ปี 2540 – 2546
3 นายสมเดช  พุ่มขา ปี 2546 – 2554
4 นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ปี 2554 – 2559
5 นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ปี 2559 – 2564
6 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ปี 2564 – 2566
7 นายภัทธาวุธ โพธา ปี 2566 – ปัจจุบัน