เทคนิคพื้นฐาน

บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายจักรกริช  ชื่นสิน
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวศิน  อิ่มกระจ่าง

นางสาววิภาวรรณ  ผาดเรือง