เจ้าหน้าที่

นางนัยนา อ่อนคำ

เจ้าหน้าที่งานฝ่ายวิชาการ
นายโกษิต คงรัตน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเสาวลักษณ์ สายฤทธิ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววนิดา พงษ์เม่น

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางสาวกานพลู ทองเลี่ยม

เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวรัตติกาล โตเฟือง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
นางสาวสุกัญญา ชัยต๊ะ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวศิริพร เปล่งแก้ว

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวจันจิรา พรมมี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายสุรินทร์ ชูกร

นักการภารโรง
นายณฐพงศ์ ขุนพิทักษ์

พนักงานขับรถ
นางพวงเงิน ซ่อนกลิ่น

แม่บ้าน
นางสอยดาว วรศิลป์

แม่บ้าน
นายสุรวุฒิ สังคุ่ย

ยามรักษาการณ์
นายสมพงษ์ คำเมฆ

ยามรักษาการณ์