ช่างยนต์

นายสราวุธ พรหมแสง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมเกียรติ ตรีบุพชาติสกุล
นายมานู มาเจริญ
นายสาคร จารุภาพ