สามัญสัมพันธ์

บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายรังสิวุฒิ  เขียวทอง
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูผู้ช่วย

นางนันทิยา  แสนสุวรรณ
ครู คศ.3

นางปุณยนุช โพธิ์อ่วม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรมน  พูนใจสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
ครูพิเศษสอน