ประวัติสถานศึกษา

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

        วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ 6 ตารางวา หลังจากที่คณะผู้ประสานงานก่อสร้างสถานศึกษา ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

พ.ศ. 2537  -ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
พ.ศ. 2539 -เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายครั้งแรก ได้แก่ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จำนวน 4 รายวิชา 2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม จำนวน 4 รายวิชา

พ.ศ. 2540  – เปิดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต)จำนวน 2 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี
– ปรับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 34 รายวิชา ได้แก่ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 18 รายวิชา 2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม จำนวน 6 รายวิชา 3. ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 10 รายวิชา
พ.ศ. 2541-ปรับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรระยะสั้น (หลากหลาย) จำนวน 6
รายวิชา ได้แก่ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายวิชา 2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม จำนวน 3 รายวิชา 3. ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 1 รายวิชา
พ.ศ. 2542 – เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม จำนวน 6 รายวิชา
พ.ศ. 2543- เปิดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จำนวน 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2564 – เปิดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ จำนวน 5 แผนกวิชา ได้แก่ 1. แผนกวิชาช่างยนต์ 2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4. แผนกวิชาการบัญชี 5.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2566 ปิดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ และระบบทวิศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาช่างยนต์ 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ