งานอาคารสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  2. รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตลอดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงาน ภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่น ๆ
  4. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร