คหกรรม

บุคลากรแผนกวิชาคหกรรม

 

นายกฤษณรักษ์  อินทนุ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสมฤดี  บรรจง
ครู คศ.2

 

นายปัญจรุจน์  วรรณอรุณศิลป์
ครูผู้ช่วย