ข้อมูลอาคารและสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา                      วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ชื่อภาษาอังกฤษ                    Kamphaeng Phet Polytechnic College

ที่ตั้งสถานศึกษา                    ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์                             โทร. 0-5584-1823 สำนักงานอำนวยการ

โทรสาร                               โทร. 0-5584-1822 สำนักงานอำนวยการ

เว็บไซต์                               www.kpp.ac.th

E-mail                                 [email protected]

เนื้อที่สถานศึกษา                ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ 6 ตารางวา