ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายปริวรรต  แสงโชติ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู คศ. 2


นายจิระพงศ์  ศุกกรีรักษ์
ครูผู้ช่วย