แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายภูริณัฐ ยาระปา

นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม

นายวรพล เผื่อนผึ้ง

นางสาวสุกัญญา แคนอินทร์