ช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวีระพงศ์  วังนาค
หัวหน้าแผนกวิชา
พนักงานราชการ

นายมงคล  พรมหาญ
ครูพิเศษสอน

นายจิระวัฒน์  ทิพละ
ครูพิเศษสอน

นายรัฐธรรมนูญ  พิมพา
ครูพิเศษสอน