การบัญชี

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุพรรณี  ทองอินทร์
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชพร เสาวรส
พนักงานราชการ

นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุวรรณา  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ