คหกรรม

บุคลากรแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวรัตนา  บุญทอ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู คศ.2

นางสาวสมฤดี  บรรจง
ครู คศ.2

นายกฤษณรักษ์  อินทนุ
ครูผู้ช่วย

นายปัญจรุจน์  วรรณอรุณศิลป์
ครูผู้ช่วย