การบัญชี

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวกชพร  เสาวรส
หัวหน้าแผนกวิชา
พนักงานราชการ

นางสาวสุพรรณี  ทองอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุวรรณา  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ