ช่างยนต์

นายศราวุธ พรหมแสง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมเกียรติ ตรีบุพชาติสกุล
นายมานู มาเจริญ
นายสาคร จารุภาพ