ผู้บริหาร

นายภัทธาวุธ  โพธา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 

นายเริงชัย  น้อยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ดร.สุรเชษฐ์ โชติมน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ