หลักสูตรระยะสั้น

นางพชรพร บูชาบุญ
หัวหน้าแผนกเสริมสวย

นางรสินทรา  สุ่มทรัพย์
ครูเสริมสวย