คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวลินนภา  เอี่ยมแย้ม 
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ครู คศ. 1

ว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ

นายพงศธร  เคนสีแก้ว
ครูพิเศษสอน

นายวรพล  เผื่อนผึ้ง
ครูพิเศษสอน
ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ที่ Page Facebook:


Facebook