ไฟฟ้ากำลัง

นายวีระพงศ์  วังนาค
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเฉลิมพันธ์  ชัยฤกษ์
ครูพิเศษสอน

นายวัชรพันธ์  พงศ์พันธุ์
ครูพิเศษสอน

นายชัยพงษ์  ก๋าคำมูล
ครูพิเศษสอน