ข้าราชการครู

นางสาวรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางพชรพร  บูชาบุญ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

 

นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
เพื่อการโรงแรม

นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนฐพร ขุนแก้ว
ตำแหน่ง คศ.1
หัวหน้างานทะเบียน