ข้าราชการครู

นางสาวรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานบุคคลากร

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนฐพร ขุนแก้ว
ตำแหน่ง คศ.1
หัวหน้างานทะเบียน