วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน
 
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
3.การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สู่ประชาคมอาเซียน