กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มอบห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอุดหนุนให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 623,000 บาท
ทั้งนี้ นายสุนทร รัตนากร ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่นให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นอีกหน่วยงานการศึกษาที่มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คนและมีหลักสูตรระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาจริง ส่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านกระบวนการคิด ด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากวิทยาลัยยังขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาได้อย่างพอเพียง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ให้การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อให้ทางวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีทักษะฝีมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *