เยี่ยมบ้านนักศึกษา มอบใบงาน มอบอุปกรณ์การเรียน ที่ต้องใช้สำหรับภาคปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังได้มอบถุงปันสุข โครงการ fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมบริจาคถุงปันสุข จากโครงการ fix it จิตอาสา ให้แก่หมู่บ้านป่าคา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลการรับวัคซีน

Video วิทยาลัย

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

หน่วยงานภายใน สอศ.

สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

หมวดหมู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
วารสาร KPPOLY

Activities KPP