หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
   
รายละเอียด : 
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารแนบ : 
04-12-2017-JcGxbBwMon20248.pdf  
   
วันที่ : 
4/12/2560  เวลา : 02:02:48 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์