สำหรับครู

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คู่มือการอัพโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ขึ้นบนระบบ Could

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

คำสั่งครูเวรหน้าประตู เดือนตุลาคม 2562

คู่มือประกอบการอบรม ระบบศธ.02 ออนไลน์

เอกสารประกอบการอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

เอกสารการอบรมแผนสมรรถนะและการพัฒนาหลักสูตร

แบบฟอร์มตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตร

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร