เทคนิคพื้นฐาน

นายสมชาย  พลกล้า
หัวหน้าแผนกวิชา
นายจักรกริช  ชื่นสิน
พนักงานราชการ
นายวศิน  อิ่มกระจ่าง
ครูพิเศษสอน