พนักงานราชการ


นางกชพร เสาวรส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายสมเกียรติ  ตรีบุพชาติสกุล  
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางลำพัน  ตันเต
ตำแหน่งพนักงานราชการ
หัวหน้างานการเงิน

นายวีระพงศ์  วังนาค
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวสุวรรณา  ตันเต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางวาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ

นายมานู  มาเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวลินนภา  เอี่ยมแย้ม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานประกันฯ

นายจักรกริช  ชื่นสิน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรี มนู  มุ่งเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ อศจ.กำแพงเพชร