ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่           จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ได้เริ่มเปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 จำนวน 3 ประเภทวิชา คือ

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชาคหกรรม

          และในปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสภาพแวดล้อม ในด้านการจัดการศึกษา วิทยาลัยฯ เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

1 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    - แผนกวิชาช่างยนต์
    - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    - แผนกวิชาบัญชี 
    - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3) ประเภทวิชาคหกรรม
    - แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    - แผนกวิชาช่างยนต์ 
    - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    - แผนกวิชาการบัญชี
    - แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3) ประเภทวิชาคหกรรม
    - แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    - แผนกวิชาช่างยนต์ 
      - การขับรถยนต์
    - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
      - ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
      - ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
      - ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
    - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      - ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
      - ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียงเบื้องต้น
      - ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
    - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
      - งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
      - การสร้างแบบโมเดลและผลิตภัณฑ์จำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp 
    - แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
      - งานเชื่อมสแตนเลส
      - การอัดกรอบพระเครื่อง
  2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
      - ช่างประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
      - โปรมแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิกส์ (Photoshop)
      - การสร้างเว็บเพจ
      - การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
      - เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
      - คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน

    - แผนกวิชาบัญชี
      - พิมพ์ดีดภาษาไทย
  3) ประเภทวิชาคหกรรม 
    - แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
      - หลักการจัดดอกไม้สด
      - การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
      - การนวดสปาและฝ่าเท้า
      - การทำธุรกิจซิลสกรีน
  4) ประเภทวิชาอาหาร
    - กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
      - ขนมอบ 1
      - เครื่องดื่มและไอศกรีม
      - เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ
      - น้ำเต้าหู้ – ปาท่องโก๋
      - ขนมไทย
      - เบอร์เกอร์เบื้องต้น
  5) ประเภทวิชาเสริมสวย
    - กลุ่มเสริมสวย
      - การเกล้าผม-ถักเปีย
      - การเปลี่ยนสีผม
      - การซอยผม-ดัดผม
      - การตัดผมชาย
      - สระผม - เซ็ทผม
      - นวดหน้า แต่งหน้า
      - แต่งเล็บ
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)
หลักสูตร พ.ศ. 2562
Download
หลักสูตร พ.ศ. 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ
Download
หลักสูตร พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
Download
หลักสูตร พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
Download
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร พ.ศ. 2563

Download
หลักสูตร พ.ศ. 2557
Download
หลักสูตร พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
Download