ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 หลังจากที่คณะผู้ประสานงานก่อสร้างสถานศึกษา ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
       สถานศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ 6 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณี 62000 ในการก่อตั้งสถานศึกษา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 37,500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ ต่างๆ ดังนี้
อาคารหอประชุม และสำนักงาน
จำนวน
1    หลัง
อาคารเรียน และปฏิบัติการ
จำนวน
3    หลัง
อาคารโรงอาหาร
จำนวน
1    หลัง
อาคารโรงฝึกงาน
จำนวน
1    หลัง
อาคารเรียนศูนย์วิทยบริการ
จำนวน
1    หลัง
บ้านพักผู้บริหาร
จำนวน
1    หลัง
บ้านพักครู 6 ยูนิต
จำนวน
3    หลัง
บ้านพักนักการภารโรง 2 ยูนิต
จำนวน
3    หลัง