สามัญสัมพันธ์

นางพชรพร  บูชาบุญ
ครู ค.ศ. 1 หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวนฤมล สมหารวงศ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
ครูพิเศษสอน

นางสาววรรณดี  ชัยสีวี
ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐวรรณ ยาละ
ครูพิเศษสอน
นางสาวชฎาภรณ์ วรรณสมัย
ครูพิเศษสอน