สามัญสัมพันธ์

นายนพปฎล  เพ็ชรไพร
หัวหน้าแผนกวิชา
นางพชรพร  บูชาบุญ
ครู ค.ศ. 1
นางสาวพัชรี  สุขพระจันทร์
ครูพิเศษสอน
นางสาวนฤมล  สมหารวงศ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุพัตรา  ดารุนิกร
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณดี ชัยสีวี
ครูพิเศษสอน