สามัญสัมพันธ์

 

นางนันทิยา แสนสุวรรณ
ครู ค.ศ. 3
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
ครูพิเศษสอน

นางสาววรรณดี  ชัยสีวี
ครูพิเศษสอน