สามัญสัมพันธ์

นายนพปฎล  เพ็ชรไพร
หัวหน้าแผนกวิชา
นางพชรพร  บูชาบุญ
ครู ค.ศ. 1
นางสาวนฤมล สมหารวงศ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณดี  ชัยสีวี
ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐวรรณ ยาละ
ครูพิเศษสอน