คหกรรมเพื่อการโรงแรม

นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชา
นางรัตนา  บุญทอ
ครู คศ. 2
นางสมฤดี  บรรจง
ครู คศ. 1
นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ครูพิเศษสอน