คหกรรม

 

นางรัตนา  บุญทอ
ครู คศ. 2
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสมฤดี  บรรจง
ครู 

นายกฤษณรักษ์ อินทนุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ครูพิเศษสอน

นางรสินทรา สุ่มทรัพย์
ครูพิเศษสอน