คหกรรมเพื่อการโรงแรม

นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
หัวหน้าแผนกวิชา
นางรัตนา  บุญทอ
ครู ค.ศ. 1
นางสมฤดี  บรรจง
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ครูพิเศษสอน