คหกรรมเพื่อการโรงแรม

นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชา

นางรัตนา  บุญทอ
ครู คศ. 2

นางสมฤดี  บรรจง
ครู คศ. 1

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ครูพิเศษสอน