คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวไพริน  สาวงศ์ตุ้ย
คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชา
นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ครู คศ. 1
นางสาวลินนภา  เอี่ยมแย้ม
พนักงานราชการ
ว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ
นายพงศธร  เคนสีแก้ว
ครูพิเศษสอน
นายวรพล  เผื่อนผึ้ง
ครูพิเศษสอน
ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ที่ Page Facebook: