การบัญชี

นางกชพร  เสาวรส
หัวหน้าแผนกวิชา
นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ
นายสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ
นางสาวสุวรรณา  ตันเต
พนักงานราชการ
นางจรูญลักษณ์  แสนโน
ครูพิเศษสอน