การบัญชี

นางกชพร  เสาวรส
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวณัฐพร ขุนแก้ว
ครู คศ.2

นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ

นางสาวสุวรรณณา  ตันเต
พนักงานราชการ