การบัญชี

นางกชพร  เสาวรส
หัวหน้าแผนกวิชา

 

 

นางสาวณัฐพร ขุนแก้ว
ครู คศ.1

นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ

นางสาวสุวรรณณา  ตันเต
พนักงานราชการ

นางจรูญลักษณ์  แสนโน
ครูพิเศษสอน