การบัญชี

นางกชพร  เสาวรส
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวณัฐพร ขุนแก้ว
ครู คศ.1
นางลำพัน  ตันเต
พนักงานราชการ
นางสาวสุภัทวดี  จันทรปราสาท
พนักงานราชการ
นางสาวสุวรรณณา  ตันเต
พนักงานราชการ
นางจรูญลักษณ์  แสนโน
ครูพิเศษสอน