อิเล็กทรอนิกส์

นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชา

นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง
ครูพิเศษสอน
 
นายภานุทัต  จงมีความสุข
ครูพิเศษสอน