อิเล็กทรอนิกส์

นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชา

 

นายปริวรรต แสงโชติ
ครู