อิเล็กทรอนิกส์

นายศักดา  เสวิกุล
คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
พนักงานราชการ
นายศิริพัฒน์  สุริยะวงศ์
ครูพิเศษสอน
นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง
ครูพิเศษสอน