อิเล็กทรอนิกส์

นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชา
นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง
ครูพิเศษสอน
นายภานุทัต  จงมีความสุข
ครูพิเศษสอน