อิเล็กทรอนิกส์

นายศักดา  เสวิกุล
คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
พนักงานราชการ
นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง
ครูพิเศษสอน
นายภานุทัต  จงมีความสุข
ครูพิเศษสอน