ไฟฟ้ากำลัง

นายวีระพงศ์  วังนาค
หัวหน้าแผนกวิชา
นายเฉลิมพันธ์  ชัยฤกษ์
ครูพิเศษสอน
นายวัชรพันธ์  พงศ์พันธุ์
ครูพิเศษสอน
นายชัยพงษ์  ก๋าคำมูล
ครูพิเศษสอน