ไฟฟ้ากำลัง

นายวีระพงศ์  วังนาค
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเฉลิมพันธ์  ชัยฤกษ์
ครูพิเศษสอน

นายมงคล พรมหาญ
ครูพิเศษสอน