ช่างยนต์

นายสมเกียรติ  ตรีบุพชาติสกุล
พนักงานราชการ
นายมานู  มาเจริญ
พนักงานราชการ
นายธีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
พนักงานราชการ
นายสมโภช  แสงกล้า
ครูพิเศษสอน
นายมานพ  ชูยิ้ม
ครูพิเศษสอน
นายสาคร  จารุภาพ
ครูพิเศษสอน