ช่างยนต์

นายสมเกียรติ  ตรีบุพชาติสกุล
พนักงานราชการ

นายมานู  มาเจริญ
พนักงานราชการ

นายธีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
พนักงานราชการ

นายมานพ  ชูยิ้ม
ครูพิเศษสอน

นายสาคร  จารุภาพ
ครูพิเศษสอน