เจ้าหน้าที่

นางสาวใกล้รุ่ง  อ่อนคำ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางนัยนา  อ่อนคำ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายโกษิต  คงรัตน์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวสุชาดา  ปรีดาฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวเสาวลักษณ์  สายฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววนิดา  พงษ์เม่น
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวปิยภรณ์  ไหมทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกานพลู  ทองเลี่ยม
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ

นางสาวปิยะดา  พงษ์วิรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตติกาล  โตเฟือง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

นางสาวสุกัญญา ชัยต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นายณฐพงศ์  
พนักงานขับรถ

นายสุรินทร์  ชูกร
นักการภารโรง

นางสอยดาว  วรศิลป์
แม่บ้าน

นางพวงเงิน  หอมกลิ่น
แม่บ้าน

นายไกรสร  บุญเลิศ
นักการภารโรง

นายสุรวุฒิ  สังคุ่ย
ยามรักษาการณ์

นายถุงเงิน  นุสินธิ์
ยามรักษาการณ์