คณะผู้บริหาร

นายฉัตราวัฒน์  ยาละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ประธาน อศจ.กำแพงเพชร

นางสาวอุฑาทิพย์  ธนบูลย์กูลศรี
รองผู้อำนวยการ
เลขานุการ อศจ.กำแพงเพชร

นายเริงชัย  น้อยแก้ว
รองผู้อำนวยการ