คณะผู้บริหาร

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 

นายเริงชัย  น้อยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายสุรเชษฐ์ โชติมน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ