คณะผู้บริหาร

นายฉัตราวัฒน์  ยาละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ประธาน อศจ.กำแพงเพชร
นางสาวอุฑาทิพย์  ธนบูลย์กูลศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เลขานุการ อศจ.กำแพงเพชร
นายยอดเพชร  แพรน้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
และฝ่ายวิชาการ