คณะผู้บริหาร

นายฉัตราวัฒน์  ยาละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ประธาน อศจ.กำแพงเพชร
นางสาวอุฑาทิพย์  ธนบูลย์กูลศรี
รองผู้อำนวยการ
เลขานุการ อศจ.กำแพงเพชร