คณะผู้บริหาร


นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 

นายเริงชัย  น้อยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นางนันทิยา  แสนสุวรรณ
ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ