ครูพิเศษสอน

นายเฉลิมพันธ์  ชัยฤกษ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายสมชาย  พลกล้า
หัวหน้างานปกครอง
นายสมโภช  แสงกล้า
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวพัชรี  สุขพระจันทร์
หัวหน้างานการค้าฯ
นายมานพ  ชูยิ้ม
นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง
นายศิริพัฒน์  สุริยะวงศ์
นางจรูญลักษณ์  แสนโน
นายวศิน  อิ่มกระจ่าง
นายสาคร  จารุภาพ
นายวัชรพันธ์  พงศ์พันธุ์
นายพงศธร  เคนสีแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงค์
นายชัยพงษ์  ก๋าคำมูล
นางรสินทรา สุ่มทรัพย์
นางสาวนฤมล  สมหารวงศ์
นายวรพล  เผื่อนผึ้ง
นางสาวสุพัตรา  ดารุนิกร
นางสาววรรณดี ชัยสีวี