ครูพิเศษสอน

นายเฉลิมพันธ์  ชัยฤกษ์

นายมานพ  ชูยิ้ม

นายวศิน  อิ่มกระจ่าง

นายสาคร  จารุภาพ

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงค์

นางรสินทรา สุ่มทรัพย์

นายวรพล  เผื่อนผึ้ง

นางสาวสุพัตรา  ดารุนิกร

นางสาววรรณดี ชัยสีวี
นางสาวสุกัญญา แคนอินทร์

นายมงคล พรมหาญ