ข้าราชการครู

นางสาวรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนฐพร ขุนแก้ว
ตำแหน่ง คศ.2
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานทะเบียน

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างานพัสดุ

 

นายปริวรรต แสงโชติ
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสราวุธ พรหมแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานปกครอง

นายกฤษณรักษ์ อินทนุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน