ข้าราชการครู

นางสาวไพริน  สาวงศ์ตุ้ย
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางพชรพร  บูชาบุญ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
นายวรสันต์  ชื่นชม
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายนพปฎล  เพช็รไพร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
นายศักดา  เสวกุล
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานกิจกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
เพื่อการโรงแรม
นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
หัวหน้างานทะเบียน
 
นายเริงชัย  น้อยแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

 

 

นางสาวนฐพร ขุนแก้ว 
ตำแหน่ง ครู คศ.1