ข้าราชการครู

นางรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางพชรพร  บูชาบุญ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
นายนพปฎล  เพช็รไพร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
หัวหน้างานกิจกรรม
นายศักดา  เสวิกุล
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
เพื่อการโรงแรม
นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวนฐพร ขุนแก้ว
ตำแหน่ง คศ.1
หัวหน้างานบัญชี