ปรัชญา/อัตลักษณ์

ปรัชญา

มีคุณธรรม  นำทักษะความรู้  สู่สัมมาชีพ

อัตลักษณ์

ทักษะดี  มีน้ำใจ  บริการสังคม

เอกลักษณ์

ใส่ใจผู้เรียน  บริการชุมชน  สร้างคน  สร้างอาชีพ

ค่านิยม

วิทยาลัยคนใจงาม  สร้างความมีส่วนร่วม  แหล่งรวมมืออาชีพ