ปรัชญา/อัตลักษณ์

ปรัชญาวิทยาลัย
มีคุณธรรม นำทักษะความรู้ สู่สัมมาชีพ

อัตลักษณ์วิทยาลัย
ทักษะดี มีน้ำใจ บริการสังคม

เอกลักษณ์วิทยาลัย
ใส่ใจผู้เรียน บริการชุมชน สร้างคน สร้างอาชีพ

ค่านิยม
วิทยาลัยคนใจงาม สร้างความมีส่วนร่วม แหล่งรวมมืออาชีพ