วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ

  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

  3. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สู่ประชาคมอาเซียน