วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่องงานวิจัย

1. นางสาวไพริน   สาวงค์ตุ้ย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยใช้แบบเรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ Search engine   Download

2. นางสาวรัตนา บุญทอ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ใบตองและแกะสลักของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชคหกรรมเพื่อการโรงแรม  Download

3. นายวรสันต์ ชื่นชม  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  Download

4. นางพชรพร บูชาบุญ  การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ปี 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning หรือ RBLDownload

5. นายนพปฎล เพ็ชรไพร  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร Download

6. นายศักดา  เสวิกุล  การเปลี่ยนพฤติกรรมความไม่สนใจในการเรียนทฤษฎีวิชาวงจรดิจิตอล ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ Download

7. นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Download

8. นายสมเกียรติ  ตรีบุพชาติสกุล

การศึกษาสภาพความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ในรายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2004 ปีการศึกษา 2/2562Download

9. นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์Download

10. นางสาวสุพัตรา  ดารุนิกร

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษา 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ช่างยนต์ ปีการศึกษา 2562Download

11. นางสาววรรณดี  ชัยสีวี

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาบัญชีDownload

12. นายชัยพงษ์  ก๋าคำมูล

การหาประสิทธิภาพแผนการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้าDownload

13. นายวัชรพันธ์  พงศ์พันธุ์

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562Download

14. นายวีระพงศ์  วังนาค

การใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิตวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562Download

15. นางจรูญลักษณ์  แสนโน

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกพณิชยการ สาขางานบัญชีDownload

16. นายสมชาย  พลกล้า

การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงต่อเวลาและการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Download

17. นายจักรกริช  ชื่นสิน

การปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชา พลังงาน และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 20001-1002 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนDownload

18. นายวศิน  อิ่มกระจ่าง

การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงต่อเวลาและการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน ชั้น 1/4 สาขาวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์Download

18. นายศิริพัฒน์  สุริยะวงศ์

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562Download

20. นายมานู  มาเจริญ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาช่างยนต์Download

21. นายสมโภช  แสงกล้า

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.ชย.1/1 สาขาวิชาเครื่องกล แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562Download

22. นายพงศธร  เคนสีแก้ว

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวของนักเรียน ชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจDownload

23. นายวรพล  เผื่อนผึ้ง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษา ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง 2/1 ปีการศึกษา 2562Download

24. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงศ์

การพัฒนาทักษะงานบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพDownload

25. นายภัทรพันธ์  จันทร์สูง

การศึกษาเจตคติการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562Download

26. นายมานพ  ชูยิ้ม

การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001Download

27. นายสาคร  จารุภาพ

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ (2101-2107) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์Download

28. นายธีรพงศ์  จันทร์เพ็ง

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา “งานปรับอากาศรถยนต์”Download

29. นางสาวนฤมล  สมหารวงศ์

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการเล่นโทรศัพท์ขณะเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจDownload

30. นางสาวสุวรรณา  ตันเต

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรDownload

31. นางสาวลินนภา  เอี่ยมแย้ม

การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจDownload

32. นางลำพัน  ตันเต

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 (ปลายภาค) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่1 แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรDownload

33. นางสาวณัฐวรรณ  ยาละ

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยใช้วิธีเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562Download

34. นางกชพร  เสาวรส

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพDownload

35. นายเฉลิมพันธ์   ชัยฤกษ์

การปรับพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังDownload

36. นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ

การพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของความรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ
โดยใช้“กิจกรรม มนุษย์มหัศจรรย์”Download