กิจกรรม

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

คณะดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

การอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดย ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเสริมวิชาชีพ

ออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมฝึกทักษะฝีมือ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและขนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและขนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลการรับวัคซีน

Video วิทยาลัย

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

หน่วยงานภายใน สอศ.

สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
ระบบบริหารสถานศึกษา (ศธ.02 ออนไลน์)
สมัครเรียนออนไลน์ 
วิจัยในชั้นเรียน (ครู)
แฟ้มสะสมผลงาน (ครู)
ปกเอกสารงานกิจกรรม
จังหวัดกำแพงเพชร

วารสาร KPPOLY

หมวดหมู่

Activities KPP