ผลงานทางวิชาการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องศึกษาการทำน้ำมัลเบอรี่หญ้าหวานชนิดผงสำเร็จรูป โดยเทคนิคการทำแห้งแบบ โฟม–แมท

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์นี มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท้าน ้า มัลเบอรี่หญ้าหวาน พบว่าสูตรที่ 1 จากการประสาทสัมผัส ความชอบโดยรวม มีค่า 4.46 ระดับ ความชอบมากที่สุด ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 3.05 มีค่าความเป็นกรด ค่าปริมาณของแข็งที่ ละลายน ้าได้ มีค่า 14 °Brix ค่าสี Lมีค่า 5.37±0.03 aมีค่า 12.79±0.03 bมีค่า 1.58±0.09 ศึกษาชนิดและปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการท้าน ้ามัลเบอรี่หญ้าหวานชนิดผง พบว่าสูตรที่ 1 การก่อตัวขึ นโฟม มีลักษณะเนื อสัมผัสดี ผิวเรียบเนียน มีความคงตัวดี ขึ นโฟมดีลักษณะเป็นผง ละเอียด ศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของน ้ามัลเบอรี่หญ้าหวานชนิดผง พบว่า สูตรที่ 1 ละลายน ้าดี ไม่มีตะกอน จากการทดสอบประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นครู บุคลากร และนักศึกษาจาก วิทยาลัยสารพัดช่างก้าแพงเพชร จ้านวน 50 คน พบว่าการยอมรับน ้ามัลเบอรี่หญ้าหวานชนิดผงได้รับ การยอมรับในเกณฑ์มากที่สุด ค่าสี พบว่า Lมีค่า 5.71±0.03 aมีค่า 10.75±0.03 bมีค่า 1.59±0.09 ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ (°Brix) มีค่า 13 °Brix และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 3.10

เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *